รอบรั้วกันเกรา

  • Home
  • รอบรั้วกันเกรา
  • มนพ. เตรียมพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรตามแนวทางมาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษา

มนพ. เตรียมพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรตามแนวทางมาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษา

นายปิติพงษ์ เหล่าหงษ์สา 2020-01-08 13:59:07 200

วันที่ 8 มกราคม 2563 เวลา 8.30 น. ผศ.ดร.พัฒนพงษ์ วันจันทึก รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยนครพนม มอบหมายให้ ผศ.ดร.ตรีภพ ชินบูรณ์ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยนครพนม เป็นประธานเปิดโครงการการพัฒนานักศึกษาตามคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ เพื่อใช้ในการกำหนดมาตรฐานแนวทางในการพัฒนาหรือปรับปรุงหลักสูตร การจัดการเรียนการสอน และพัฒนาคุณภาพของผู้สำเร็จการศึกษาตามมาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2562 จัดโดยกองส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยนครพนม ซึ่งมีผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากรที่เกี่ยวข้อง จากทุกคณะ/วิทยาลัย ที่จัดการเรียนการสอนในระดับอาชีวศึกษาเข้าร่วมโครงการ ณ ห้องพนมนาคา ชั้น 5 อาคารสารสนเทศเพื่อการบริหาร สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยนครพนม

กิจกรรมในครั้งนี้ ได้มีการชี้แจงข้อมูลการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2562 ตามเกณฑ์มาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาแต่ละระดับ แก่อาจารย์ผู้สอนในระดับอาชีวศึกษา และมีการบรรยายให้ความรู้ในหัวข้อ การสร้างข้อสอบมาตรฐานวิชาชีพ เป็นวิทยากร จาก ผศ.ดร.นาฏยาพร บุญเรือง อาจารย์ประจำคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม ทั้งนี้ จัดให้มีการแบ่งกลุ่มหารือร่วมกัน เกี่ยวกับประเด็นการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตร,ข้อมูลมาตรฐานวิชาชีพที่จะนำมาพัฒนาหลักสูตร และเพิ่มเติมคำอธิบายรายวิชาและอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อพัฒนาเครื่องมือประเมินมาตรฐานวิชาชีพ ให้เป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาแต่ละระดับ สอดคล้องกับบริบทของมหาวิทยาลัยนครพนมที่มีความหลากหลายทางด้านวัฒนธรรมและสังคมของประเทศกลุ่มอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขงตอนกลาง รวมถึงให้คณาจารย์และบุคลากรที่เกี่ยวข้องได้มีความรู้ความเข้าใจ ตลอดจนมีแนวทางในการบริหารจัดการหลักสูตรนำไปสู่การปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพ ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาแห่งชาติ 

ภาพ/ข่าว : งานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยนครพนม

HOT LINK