รอบรั้วกันเกรา

มนพ. สืบสานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2562

นายปิติพงษ์ เหล่าหงษ์สา 2019-11-07 12:45:25 506

เมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน 2562 เวลา 17.00 น. องค์การนักศึกษา สภานักศึกษา มหาวิทยาลัยนครพนม ร่วมกับ กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยนครพนม ได้จัดโครงการ "สืบสานประเพณีลอยกระทง : ไทนคร สมมานทีธาร ประจำปีการศึกษา 2562" โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พัฒนพงษ์ วันจันทึก รักษาราชการแทน อธิการบดีมหาวิทยาลัยนครพนม เป็นประธานในพิธี โดยมีนางสาวพัชรินทร์ คำวุฒิ นายกองค์การนักศึกษา มหาวิทยาลัยนครพนม เป็นผู้กล่าวรายงาน โดยวัตถุประสงค์ของโครงการ ดังนี้

1. เพื่อให้นักศึกษา บุคลากร และชุมชนร่วมกันรักษาและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมประเพณีลอยกระทงของไทยให้คงอยู่สืบไป

2. เพื่อให้นักศึกษาและบุคลากรได้ร่วมกันแสดงถึงเอกลักษณ์ประจำชาติ

3. เพื่อตอบสนองพันธกิจด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมของมหาวิทยาลัยนครพนม


โดยผลการประกวดกระทง มีดังนี้

รางวัลชนะเลิศ : สถาบันนวัตกรรมธุรกิจและการบัญชี

รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 : คณะวิทยาการจัดการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 : คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์

รางวัลชมเชย : คณะครุศาสตร์


และผลการประกวดนางนพมาศ มหาวิทยาลัยนครพนม มีดังนี้

รางวัลชนะเลิศ : น.ส.ตรีชฎา โคตรอาษา คณะวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครพนม

รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 : น.ส. น้ำฝน ทินแท่น สถาบันนวัตกรรมธุรกิจและการบัญชี

รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 : น.ส.มณันยา สิถิละวรรณ คณะครุศาสตร์

รางวัลขวัญใจประชาชน : น.ส. สุภาวรรณ บุญไตร คณะเกษตรและเทคโนโลยี

HOT LINK