รอบรั้วกันเกรา

  • Home
  • รอบรั้วกันเกรา
  • ผลคะแนนการประเมิน ITA ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 มหาวิทยาลัยนครพนม มีคะแนนรวม 87.96 ระดับ A ผลการประเมิน ผ่าน

ผลคะแนนการประเมิน ITA ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 มหาวิทยาลัยนครพนม มีคะแนนรวม 87.96 ระดับ A ผลการประเมิน ผ่าน

นางสาวอรปวีณ์ บัวชู 2019-10-28 16:19:03 457

ตามที่ สำนักคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (สำนักงาน ป.ป.ช) ได้ดำเนินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ได้ดำเนินการประมวลผลประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ โดยมีหน่วยงานเข้าร่วมการประเมิน รวมทั้งสิ้น 8,299 หน่วยงาน


ทั้งนี้ การแบ่งประเภทหน่วยงานที่เข้าร่วมการประเมิน มหาวิทยาลัยนครพนม จัดอยู่ในประเภทหน่วยงานสถาบันอุดมศึกษา ผลคะแนนการประเมิน ได้คะแนนรวม 87.96 อยู่ในระดับ A ผลการประเมิน ผ่าน เป็นลำดับที่ 27 จาก 83 หน่วยงานสถาบันการศึกษา


ข้อมูล : จากสำนักคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (สำนักงาน ป.ป.ช) ลงวันที่ 17 ตุลาคม 2562

 

HOT LINK