รอบรั้วกันเกรา

มนพ. ประชุม คกก.การเงินและงบประมาณวางแผนปฏิบัติราชการ ประจำปี 2563

นายพัฒนะ พิมพ์แน่น 2019-09-19 10:56:37 296

ระหว่างวันที่ 19-20 กันยายน 2562 นายทรงยศ โรจนวีระ กรรมการสภามหาวิทยาลัยนครพนมผู้ทรงคุณวุฒิ เป็นประธานกรรมการ ประชุมคณะกรรมการการเงินและงบประมาณ ประจำมหาวิทยาลัยนครพนม ครั้งที่ 21-22/2562 ซึ่งวันนี้มีหน่วยงานที่เข้าชี้แจงต่อคณะกรรมการ ฯ ดังนี้

-วิทยาลัยธาตุพนม

-วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมศรีสงคราม

-วิทยาลัยนาหว้า

-วิทยาลัยการบินนานาชาติ และ

-ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ

ส่วนวันพรุ่งนี้มีหน่วยงานที่เข้าชี้แจงต่อคณะกรรมการ ฯ ดังนี้

-วิทยาลัยการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมบริการ

-คณะวิทยาการจัดการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

-สถาบันนวัตกรรมธุรกิจและการบัญชี

-คณะวิทยาศาสตร์ และ

-คณะกรรการบริการวิชาการ

ทั้งนี้เพื่อพิจารณาการขอใช้เงินรายได้และเงินสะสม รวมถึงการพิจารณากรอบเงินงบประมาณและเงินรายได้ เพื่อจัดทำร่างแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ 2563 และวาระเร่งด่วนอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับคณะ/วิทยาลัย/หน่วยงาน ในกำกับของมหาวิทยาลัยนครพนม ณ ห้องพนมบุหลัน ชั้น 5 อาคารสารสนเทศเพื่อการบริหาร สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยนครพนม

ภาพ/ข่าว : งานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยนครพนม

HOT LINK