รอบรั้วกันเกรา

  • Home
  • รอบรั้วกันเกรา
  • มนพ. ประชุม คกก. กำหนดกลยุทธ์และแนวทางการแนะแนวรับเข้าศึกษาเชิงรุก ประจำปีการศึกษา 2563

มนพ. ประชุม คกก. กำหนดกลยุทธ์และแนวทางการแนะแนวรับเข้าศึกษาเชิงรุก ประจำปีการศึกษา 2563

นายพัฒนะ พิมพ์แน่น 2019-08-21 00:06:32 613

วันที่ 19 สิงหาคม 2562 ผศ.ดร.พัฒนพงษ์ วันจันทึก รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยนครพนม เป็นประธานประชุมคณะกรรมการกำหนดกลยุทธ์และแนวทางการแนะแนวการรับเข้าศึกษาเชิงรุก ครั้งที่ 1/2562 โดยมีคณะกรรมการและเจ้าหน้าที่ประจำหลักสูตรของคณะ/วิทยาลัย เข้าร่วมประชุม ณ ห้องพนมเมธี ชั้น 5 อาคารสารสนเทศเพื่อการบริหาร สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยนครพนม ซึ่งการประชุม ฯ ครั้งนี้ เป็นหารือแนวทางการรับสมัครนักศึกษาเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยนครพนม พร้อมวางแผนกลยุทธ์ดึงนักศึกษาใหม่ในปีการศึกษา 2563

ผศ.ดร.พัฒนพงษ์ วันจันทึก รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยนครพนม กล่าวว่า สถานการณ์การรับเข้าของนักศึกษาในปี 2562 ดีขึ้น มียอดจำนวนของนักศึกษาที่เข้ามาศึกษาต่อเพิ่มขึ้น 60 เปอร์เซ็นต์ แม้ว่ามหาวิทยาลัยต่าง ๆ จะมียอดจำนวนของนักศึกษาลดลง ทั้งนี้เกิดจากการวางแผนของทีมคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ทุกส่วน ที่ได้ร่วมกันวิเคราะห์ สร้างระบบการทำงาน และเดินหน้าประชาสัมพันธ์หลักสูตรตามสถานศึกษามากขึ้น ซึ่งในปี 2563 นี้ คณะทำงานจะต้องเดินหน้าประชาสัมพันธ์หลักสูตรให้ต่อเนื่อง และเจาะกลุ่มเป้าหมายที่เป็นนักเรียนให้มากจากเดิมที่ผ่านมา

ด้าน รศ.ดร.กรไชย พรลภัสรชกร รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยนครพนม เปิดเผยว่า ในปีการศึกษา 2563 ทางมหาวิทยาลัยนครพนมเตรียมเปิดหลักสูตรบูรณาการร่วมหลายหลักสูตร โดยจะบูรณาการร่วมในปี 63 คือเรียน 4 ปี รับ 2 ปริญญา ระหว่างนิติศาสตร์กับการบัญชี มนุษยวิทยาและการท่องเที่ยว คอมพิวเตอร์ธุรกิจกับไอที วิศวกรรมคอมพิวเตอร์กับการบัญชี หรือหลักสูตรร่วมระหว่างเกษตรกับการจัดการ นอกจากนี้ยังจะบูรณาการการรับเข้าของนักศึกษา ทั้งในระดับอาชีวศึกษาและระดับปริญญาตรีเข้าด้วยกัน อย่างเช่นนักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรือ ปวส. สามารถเข้าศึกษาต่อเนื่องในหลักสูตรระดับปริญญาตรีด้วยระบบที่ง่ายขึ้น รวมถึงการให้โควตาแก่นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ในโครงการต่าง ๆ

พร้อมกันนี้ในที่ประชุมยังได้พิจารณาถึงระบบการรับเข้านักศึกษาของระบบ TCAS ซึ่งในปี 2563 มหาวิทยาลัยนครพนมอาจจะไม่เข้าร่วมในระบบดังกล่าว พร้อมยกเลิกค่าธรรมเนียมของการรับสมัครนักศึกษา ในปีการศึกษา 2563 แต่ทั้งนี้จะมีความชัดเจนภายในสิ้นเดือนสิงหาคมนี้

ภาพ/ข่าว : งานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยนครพนม

HOT LINK