รอบรั้วกันเกรา

  • Home
  • รอบรั้วกันเกรา
  • คณะเกษตรและเทคโนโลยี มนพ. อบรม "การใช้กล้อง Near Infrared Spectrometers (NIR) ติดอากาศยานไร้คนขับ

คณะเกษตรและเทคโนโลยี มนพ. อบรม "การใช้กล้อง Near Infrared Spectrometers (NIR) ติดอากาศยานไร้คนขับ

นางสาวณิชนันทน์ ปู่แก้ว 2018-08-31 09:00:22 215

คณะเกษตรและเทคโนโลยี มนพ. ได้จัดการอบรม "การใช้กล้อง Near Infrared Spectrometers (NIR) ติดอากาศยานไร้คนขับ เพื่อการวิเคราะห์ภาพค่าดัชนีพืชพรรณ (Vegetation Index)โดยใช้วิธี Normalized Difference Vegetation Index (NDVI) และการอบรม “นักบินโดรนสำรวจ เพื่อการเกษตรมืออาชีพ”โดย วันที่ 16 -17สิงหาคม 61 ณ สาขาวิชาเครื่องจักรกลเกษตร คณะเกษตรและเทคโนโลยี มนพ. นำโดยอาจารย์วราเดช แสงบุญ คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และคณบดี รองคณบดีคณะเกษตรและเทคโนโลยีและนักศึกษาสาขาวิชาเครื่องจักรกลเกษตร เข้าร่วมโครงการ โดยเชิญวิทยากรจากบริษัท DRONE TTC Drone Technology Training center เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ พื้นฐานความรู้เบื้องต้นการใช้งานโดรน กฎหมายที่เกี่ยวข้องในการใช้งานโดรน ความปลอดภัยในการใช้งานโดรน ความรู้เกี่ยวกับโดรนเพื่อการเกษตร การควบคุมโดรน การใช้งาซอฟแวร์ และ แอพพลิเคชั่นของโดรนเพื่อการเกษตร การควบคุมโดรนขั้นพื้นฐานในการใช้งานเพื่อการเกษตร และการใช้เทคนิคที่ใช้ในการวิเคราะห์ภาพ การคำนวณระดับการตอบสนองของพืชสีเขียวในแต่ละรูปภาพโดยทั่วไปจะอ้างถึง “Vegetation Index(ดัชนีพืชพรรณ)

 

ภาพ/ข่าว : งานประชาสัมพันธ์ คณะเกษตรและเทคโนโลยี มนพ.

 

HOT LINK