รอบรั้วกันเกรา

คณะเกษตรและเทคโนโลยี มนพ.จัดกิจกรรม 5ส “Big Cleaning Day”

นางสาวณิชนันทน์ ปู่แก้ว 2018-05-03 10:40:56 361

วันที่ 1 พฤษภาคม 2561 คณะเกษตรและเทคโนโลยี มนพ. ได้จัดโครงการกิจกรรม 5 ส โดยมีอาจารย์พลูทรัพย์ ศิริสานต์ รองคณบดีฝ่ายบริหาร เป็นประธานเปิดโครงการฯ และอาจารย์นวลจันทร์ เพชรนุ้ย หัวหน้าสำนักงานคณบดีและงานประกันคุณภาพการศึกษา กล่าววัตถุประสงค์การจัดโครงการฯ ณ อาคารสำนักงานคณบดี คณะเกษตรและเทคโนโลยี มนพ.


กิจกรรม 5ส เป็นโครงการที่มุ่งพัฒนาบุคลากรให้มีคุณภาพ ประโยชน์ที่เห็นได้ชัดเจนของการดําเนินกิจกรรม ได้แก่ สถานที่ทํางานและสภาพแวดล้อมการทํางานสะอาด ปราศจากสิ่งสกปรก บุคลากรมีสุขภาพกายและจิตที่ดี มีระเบียบวินัยมากขึ้น การขจัดความสิ้นเปลืองของทรัพยากรคน วัสดุและงบประมาณ และการลดการเก็บเอกสารที่ซ้ำซ้อนลง นอกจากนี้ 5 ส ยังช่วยลดต้นทุนของหน่วยงานลงอีกด้วย การดําเนินกิจกรรม 5 ส จึงก่อให้เกิดการทํางานที่มีคุณภาพ ประสิทธิภาพและความปลอดภัย ตลอดจนการสร้างทัศนคติที่ดีในการทํางานของพนักงาน สร้างความพึงพอใจและความมั่นใจให้กับผู้ใช้บริการ คณะเกษตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยนครพนม เพื่อให้บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจ และมีวินัยในการปฏิบัติงานให้ความสําคัญต่อการพัฒนางานอย่างต่อเนื่อง


ภาพ/ข่าว : งานประชาสัมพันธ์ คณะเกษตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยนครพนม

HOT LINK