ข่าวทั่วไป มนพ. COVID-19

มาตรการป้องกันโควิด-19 สำหรับบุคลากรมหาวิทยาลัยนครพนม หลังเทศกาลสงกรานต์

นางสาววรรณวชิรา จันทะเมธี 2022-04-21 14:22:22 265

มาตรการป้องกันโควิด-19 สำหรับบุคลากรมหาวิทยาลัยนครพนม หลังเทศกาลสงกรานต์

1. ยึดหลัก DMHTTA

2. ตรวจ ATK ไม่เกิน 48 ชม. (หากกลับจากต่างจังหวัดหรือมีการรวมกลุ่ม)

3. กรณีติดเชื้อโควิด-19 ให้แจ้งลาป่วยเป็นเวลา 10 วัน หรือจนกว่าจะมีผลเป็นลบ

4. กรณีเป็นกลุ่มสัมผัสเสี่ยงสูง ให้แจ้งขอกักตัว และ บันทึกขออนุญาต work from home เป็นเวลา 5 วัน

HOT LINK