การจัดการเรียนการสอน : หลักสูตรบัณฑิตศึกษา

  • Home
  • การจัดการเรียนการสอน : หลักสูตรบัณฑิตศึกษา

ปริญญาโท

ประกอบด้วย 1 สาขาวิชา

1. วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต : สาขาวิชานวัตกรรมและเทคโนโลยีการเกษตร

 

ปริญญาโท

ประกอบด้วย 3 สาขาวิชา

1. ครุศาสตรมหาบัณฑิต (ค.ม.) : การบริหารและพัฒนาการศึกษา
2. ครุศาสตรมหาบัณฑิต (ค.ม.) : หลักสูตรและการสอน
3. ครุศาสตรมหาบัณฑิต (ค.ม.) : นวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ประถมศึกษา

 

ปริญญาเอก

ประกอบด้วย 1 สาขาวิชา

1. ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ปร.ด.) : หลักสูตรและการสอน

 

ปริญญาโท

ประกอบด้วย 2 สาขาวิชา

1. บัญชีมหาบัณฑิต (บช.ม.) :
2. บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (บธ.ม) : นวัตกรรมการตลาด

 

ปริญญาเอก

ประกอบด้วย 2 สาขาวิชา

1. บัญชีดุษฎีบัณฑิต (บช.ด.) :
2. บริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต (บธ.ด) : นวัตกรรมการตลาด

 

ปริญญาโท

ประกอบด้วย 1 สาขาวิชา

1. วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (วศ.ม.) : สาขาวิชาการบริหารงานก่อสร้างและโครงสร้างพื้นฐาน

 

ปริญญาโท

ประกอบด้วย 2 สาขาวิชา

1. ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต(ศศ.ม.) : การจัดการภาครัฐและภาคเอกชน
2. รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต : สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์

 

ปริญญาโท

ประกอบด้วย 1 สาขาวิชา

1. พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต (พย.ม.) : สาขาวิชาการพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน

 

HOT LINK