การจัดการเรียนการสอน : หลักสูตรบัณฑิตศึกษา

  • Home
  • การจัดการเรียนการสอน : หลักสูตรบัณฑิตศึกษา

ปริญญาโท

ประกอบด้วย 1 สาขาวิชา

1. ครุศาสตรมหาบัณฑิต (ค.ม.) : สาขาวิชาการบริหารและพัฒนาการศึกษา

 

ปริญญาโท

ประกอบด้วย 1 สาขาวิชา

1. วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (วศ.ม.) : สาขาวิชาการบริหารงานก่อสร้างและโครงสร้างพื้นฐาน

 

ปริญญาโท

ประกอบด้วย 1 สาขาวิชา

1. พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต (พย.ม.) : สาขาวิชาการพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน

 

ปริญญาโท

ประกอบด้วย 1 สาขาวิชา

1. บัญชีมหาบัณฑิต (บช.ม.) :

 

ปริญญาเอก

ประกอบด้วย 1 สาขาวิชา

1. บัญชีดุษฎีบัณฑิต (บช.ด.) :

 

HOT LINK